TREND OF THE WEEK: Истинският фешън живот

В последния петък на август ви срещам с Джулия Бланш Христова, за да си поговорим за истинската мода, корените и умението да запазиш индивидуалността си, дори когато всичко около нас е повече от филтрирано.

Е:Здравей, Моля, разкажи ми в началото на нашия разговор малко повече за корените си, българското ти семейство и как модата се намеси в живота ти?

J: Роденa съм в България, но семейството ми eмигрира в САЩ, когато бях дете. На около 15 години, бях откритa от моден агент, спря ме просто докато пресичах улицата. Той се оказа най-добрият агент в града и така решението ми да се пробвам като модел оформи целия ми живот.

Photo: Hermine Björkman

Е:Какво мислиш за така наречения „инстаграм живот“, който всъщност всички живеем с охота? Доколко, например, твоят профил в Instagram изразява истинската ти същност?

J: Моят Instagram е 100% аз и автентичен. Това ми позволява да публикувам работата си и да имам приятна публика. Ясно е, че инстаграм е колекция от най-добрите ми моменти, а не най-лошите ми. В реалния живот има и двете. Добре е, всички да правим разликата.

Е: Имат ли социалните медии положително въздействие върху модната индустрия? Необходимо ли е всеки човек с много последователи да мисли, че е модел за подражание?

J: О, да, определено. Социалните медии промениха модата и амбициозно променят модната индустрия изцяло, правейки я много по-приобщаваща и разнообразна. Броят на последователите обаче изобщо не ви прави модел за подражание, просто ви дава известна сила на влияние.

E: Имаш редица корици за водещи модни списания. Какво мислиш за бъдещето на модните списания? Ще останат ли те хубав спомен в миналото, победени от Tik Tok? Откъде се информираш за новите модни тенденции?

J: Обичам модните списания! Мисля, че печатните модни списания ще съществуват поне още няколко години. В крайна сметка те може да се превърнат в дигитални издания, но все още ще имаме нужда от тях за модна справка. За модните тенденции аз лично винаги се уча чрез работата си с дизайнери и стилисти и често разглеждам големи модни списания онлайн. Когато съм в настроение или докато пътувам, купувам печатни. Харесва ми да държа списанието…по-голямо е от телефона…обичам миризмата и звука на лъскавата хартия. Намирам, че е една идея по-релаксиращо да държа и чета книга или списание, отколкото да съм на телефона през цялото време за всичко.

Е: Често можем да те видим на червените килими на филмови фестивали. Да очакваме ли да те гледаме и на голям екран?

J: (усмихва се) Мога да кажа, че позна правилно. Нещо се готви back stage за мен или с мен във филмовата индустрия, но това е всичко, което мога да разкрия засега. Аз съм от хората, които предпочитат да покажат, преди да кажат.

Photo:Daniele Venturelli

Е: Освен това създаваш и платформа, в която други модели, актьори, певци и професионалисти могат да се обърнат за съвет?

J: О, да, това е проект, който е в сърцето и ума ми от 2018 г., но го пуснах в действие наскоро, тъй като все повече и повече хора в индустрията се обръщат към мен за съвети, независимо дали относно здравето, красотата или относно техните фотосесии или пък проблемите на червения килим. Толкова затрупана от искания, създадох официална платформа в Instagram, наречена @dazzle.wrld. Това е единственото място, където се каня да споделя много прозрения за индустрията.

E:Живяла си на много места. Къде е любимият ти моден стил? И какво открадна от монегаския моден стил?

Да, моделството позволява да пътувате и да живеете в различни страни. Придържам се към висококачествените основи, когато става въпрос за моя гардероб. Живях и моделствах в Милано в продължение на 4 години, така че все още предпочитам всичко „произведено в Италия“.Южна Франция промени много усещането ми за стил, някак го изискваше от мен. Спрях да нося мини поли и кожени якета, например, и започнах да обличам по-дълги и женствени поли и рокли. Намятането на огромен блейзър върху тях е любимият ми моден трик. Започнах да нося и много копринени ризи с дънки или с шорти и много кремаво и бяло. Тук е много горещо, така че рядко нося черно. Може би само вечер, защото намирам една черна рокля за вечно елегантна. Модата тук или по-скоро бих казала, че стилът не се променя бързо. Той е ултраженствен и консервативен, така че определено прецизира моето лично усещане за имидж.

Е:Според теб коя е топ тенденцията на лято 2022 и какво да носим през есента, за да сме на върха на модната вълна?

J:Тази година беше много хаотична по отношение на тенденциите. Ultra mini се появи през пролетта например, но не беше масово прието. Мисля, че covid уби донякъде тенденциите в модата. И ние се връщаме все повече към функционалността, отколкото към трендовете, особено през есента. Лично аз обичам големи блейзъри, къси панталони и неоформени устни: това означава, че слагам балсам за устни, нанесен неравномерно, без да покрива изцяло устните. Разхвърлян кок или небрежни вълни заедно с този външен вид и ще изглеждате безпроблемно шик.

Кога да те очакваме в България?

Бях там през юни тази година след повече от 2 години невъзможност да дойда поради пандемията. Винаги е страхотно да се върнеш и да се свържеш с корените си отново!

Q: Hi Julia, Please Tell me a little bit more about your roots, your Bulgarian family and how fashion got involved in your life?

 J: I was born in Bulgaria, but my family immigrated to the US when I was a child . When I was around 15 years old , I was discovered by a modeling agent when crossing the street. He happened to be the best agent in town and the decision to give modeling a try shaped my entire life .

 Q: What do you think about the so-called “instagram life”, which we all willingly live? How much, for example, your Instagram profile expresses your true self?

 J: My Instagram is 100 % myself and authentic. It allows me to post my work and have a nice audience. However, it is a collection of my best moments, not my lowest points you know.  And real life has both. It’s good that we all make the distinction.

 Q: Has social media a positive impact on the fashion industry? Is it necessary for every person with many followers to think that they are a role model?

 J: Oh, yes definitely. SM changed fashion and is ambitiously changing the modeling industry making it much more inclusive and diverse. The amount of followers doesn’t make you a role model at all, but it does give you certain influence power.

Q: You have a number of covers of leading fashion magazines. What do you think about the future of fashion magazines? Will they remain in the past, defeated by TikTok? Where do you get information about new fashion trends?

 J: I love fashion magazines! I think that print fashion magazines will stay for at least couple of more years.  Eventually they may transition into digital magazines but we will still need them for a fashion reference. About fashion trends, I’m personally learning through my work from designers and stylists, and often. I look at major fashion magazines on-line. When I am in a mood or while travelling I buy print. I like holding the magazine ….it’s bigger than the phone …I love the smell and the sound of the glossy paper. I find it somewhat more relaxing to hold and read a book or a magazine than being on the phone all the time for everything.

Е: We can often see you on the red carpets of film festivals. Should we expect to see you on the big screen?

 J: (smiles) I could say that you guessed right. Something is cooking back stage for me or with me in the film industry, but this is all I will say for now. I’m the kind of person that prefers to show before telling.

Photo:Frederic Injimbert

Q: You are also creating a platform where other models, actors, singers and professional in the public eye can reach out to you for an advice?

J: Oh yes, this is a project that has been on my heart and mind since 2018, but I put it into action recently as more and more people in the industry are reaching out to me for an advise whether on health or beauty or about their cover photoshoots and red carpet concerns. So overwhelmed by requests, I created an official platform on Instagram called @dazzle.wrld.  It is the only place where I’m about to share many industry insights (smiles).

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Julia Blanche Hristova (@dazzle.wrld)

E:You have lived in many places. Where is your favorite fashion style? And what did you steal from the Monegasque fashion style?

 J:Yes modeling allows you to travel and live indifferent countries. I stick to high- quality basics when it comes to my wardrobe. I lived and modelled in Milan for 4 years, so I still tend to go for “made in Italy.” Oh, South of France changed my sense of style a lot, kind of demanded it of me in a way. I stopped wearing miniskirts and leather jackets for example and started to wear more long and feminine skirts and dresses. Throwing an oversized blazer over them is my favorite trend. I’ve started to wear also a lot of silk shirts with jeans or with shorts and lots of creams and whites. It’s very hot here so I rarely wear black, I’ve noticed. Perhaps only in the evenings, because I find a black dress eternally elegant. The fashion here, or I would say the style as it doesn’t change fast, is ultra feminine and conservative. So it has definitely refined my personal sense of image.

Q:What do you think is the top trend of summer 2022 and what should we wear in autumn to be at the top of the fashion wave?

J:This year was very chaotic when it comes to trends. The ultra mini came in spring for example, but it wasn’t massively adopted.  I think covid killed a bit the trending in fashion. And we are returning more to function, especially in the fall. Personally I love oversized blazers, shorts, & undone lips: meaning tinted lip balm applied unevenly not covering the lips entirely. A messy bun or loose waves along with this look and off you go looking effortlessly chic.

Q:When can we expect you in Bulgaria?

J:I was there in June this year after more than 2 years of not being able to come because of the pandemic. It’s always great to be back and reconnect!

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Julia Blanche Hristova (@jblanche7)

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Мода

Свързани
Публикации